Kommunundersökning - Små avlopp

 

Kommunundersökningen har genomförts sedan 2006 och sedan 2009 inom ramen för Aktionsgrupp Små Avlopp.

Frågeställningen har alltid varit densamma: Hur många tillstånd (inkl. anmälan) avseende enskilt avlopp (BDT samt WC+BDT) beviljades i er kommun/kommuner under  20XX?
(BDT = Bad-, disk- och tvättvatten)

I årets enkät svarade 94 procent av kommunerna vilket motsvarar ca 95 procent av alla små avlopp. Enkäten genomfördes under februari månad 2018. Resultatet visar att det under 2017 beviljades 21 968 tillstånd för att åtgärda gamla enskilda avlopp. De åtgärdade avloppen motsvarar 2,31 procent av beståndet och innebär att det skulle ta 43 år innan alla enskilda avlopp håller tillräcklig standard.

Statistiken redovisas på kommun- respektive länsnivå och återger åtgärdstakten i procent samt i år.

Söker du en specifik kommuns procentsats? Vänligen kontakta Daniel Hedlund på VVS-Fabrikanternas Råd, daniel@vvsfabrikanterna.se


Fakta om enskilda avlopp

  • I Sverige finns närmare 950 000 enskilda avlopp. Av dessa är 700 000 wc-avlopp.
  • 240 000 av dessa saknar annan rening än slamavskiljning och har därmed, enligt miljöbalken varit olagliga sedan 1969.
  • En modern avloppsanläggning har en genomsnittlig teknisk livslängd på ca 20 år.
  • Det krävs en utbytestakt på minst 5 procent för att hålla alla anläggnigar med wc i gott skick.
  • Åtgärdstakten behöver under tioårsperiod ligga på 6,3 procent för att åtgärda de mest akuta anläggningarna.

Källa: SMED Rapport nr 166 2015, Havs- och vattenmyndigheten, Aktionsgrupp små avlopp.