Medlemssidor
kobbe små avlopp web

Åtgärdstakt för små avlopp - Kommunundersökning

Kommunundersökning 2017

Enkäten har genomförts sedan 2006 och sedan 2009 inom ramen för Aktiongrupp små avlopp.

Frågeställningen har alltid varit densamma: Hur många tillstånd (inkl. anmälan) avseende enskilt avlopp (BDT samt WC+BDT) beviljades i er kommun/kommuner under 2016?
(BDT = Bad-, disk- och tvättvatten)

I årets enkät svarade 99 procent av kommunerna vilket motsvara ca 99,9 procent av alla små avlopp. Enkäten genomfördes under februari månad 2017. Resultatet visar att det under 2016 beviljades 21 200 tillstånd för att åtgärda gamla enskilda avlopp. De åtgärdade avloppen motsvarar 2,24 procent av beståndet och innebär att det skulle ta 45 år innan alla enskilda avlopp håller tillräcklig standard.

Statistiken redovisas på kommun- respektive länsnivå och återger åtgärdstakten i procent samt i år.

Söker du en specifik kommuns procentsats? Vänligen kontakta Daniel Hedlund på VVS-Fabrikanternas Råd, daniel@vvsfabrikanterna.se


Fakta om enskilda avlopp

  • I Sverige finns närmare 950 000 enskilda avlopp.
  • 350 000 av avloppen beräknas vara undermåliga och i såpass dåligt skick att de måste bytas ut snarast.
  • 180 000 av dessa saknar annan rening än slamavskiljning och har därmed, enligt miljöbalken, varit olagliga sedan 1969.
  • En modern avloppsanläggning har en genomsnittlig teknisk livslängd på ca20 år.
  • Det krävs en utbytestakt på minst 5 procent för att hålla anläggningarna i gott skick.
  • Åtgärdstakten behöver under tioårsperiod ligga på 6,3 procent för att åtgärda de mest akuta.

Källa: SMED Rapport nr 166 2015, Havs- och vattenmyndigheten, Aktionsgrupp små avlopp.


Läs mer om enskilda avlopp i tidningen - Enskilda avlopp för framtiden

Läs mer om Aktionsgrupp Små avlopp och VVS-Fabrikanternas Råds arbete här >>>